top of page

הסכמים

"אופטימיות היא האמונה שמובילה להצלחה. שום דבר לא יכול להיעשות בלי תקווה וביטחון" (הלן קלר)

הסכמי ממון / טרום נישואין

במדינת ישראל החוק הקובע את אופי מערכת היחסים הממונית/רכושית בין בני הזוג, הינו חוק יחסי ממון, התשל"ג-1973, החל על בני זוג אשר נישאו משנת 1974 ואילך. החוק קובע כי בני זוג אשר חפצים להתנות על ההסדר הרכושי הקבוע בחוק ("איזון משאבים"), נדרשים לערוך "הסכם ממון".

משרדנו מלווה את הצדדים בתהליך עריכת הסכם הממון עד לאישורו בבית המשפט/בית הדין הרבני, מעניק יעוץ משפטי כולל לגבי הסדר איזון המשאבים החל על פי החוק ומתאים לכל זוג את הסכם הממון הנחוץ לו בהתאם לנסיבות חייהם. כל זאת על מנת להבטיח את זכויותיהם של שני בני הזוג, יצירת וודאות בחייהם ויציבות למערכת היחסים.

 

הסכמי ידועים בציבור

חוק יחסי ממון, התשל"ג-1973, אינו חל על בני זוג ידועים בציבור ועל כן נתונים בני זוג ידועים בציבור לפרשנות והחלת מערכת יחסיהם הרכושית על ידי מערכת המשפט. מתוך שכך, עבור בני זוג אשר מנהלים מערכת יחסים ללא נישואין, קיימת חשיבות יתרה לעריכת הסכם לחיים משותפים/הסכם ידועים בציבור, וזאת על מנת שבני הזוג יהיו אלה הקובעים את מערכת היחסים הרכושית אשר תחול עליהם.

משרדנו מלווה ועורך עבור בני זוג ידועים בציבור את ההסכם לחיים משותפים, תוך פריסת מערכת החוקים החלה עליהם, ומתאים עבור כל בני זוג את ההסכם הנחוץ להם והמבוקש על ידם.

 

הסכמי גירושין

בני זוג אשר חפצים להיפרד נתונים בפני תקופה קשה ומאתגרת, אשר טומנת בחובה לא רק קשיים רגשיים, כי עם גם קשיים כלכליים לא פחותים. יצירת מציאות חדשה לכל בני המשפחה, לאחר פירוק התא המשפחתי, אינה קלה לאף אדם ומשרדנו מלווה את בני הזוג העומדים בפני פירוק התא המשפחתי.

במסגרת הסכם הגירושין אנו מסדירים את ההיבטים הכלכליים של פירוק התא המשפחתי (חלוקת רכוש ואיזון משאבים בין בני הזוג, מכירת בית המגורים, חלוקת הזכויות הסוציאליות, חלוקת העסקים המשפחתיים, מוניטין וכל רכוש אחר של הצדדים). כמו כן אנו מסדירים את מזונות הילדים. במסגרת ההסכם אנו מסדירים את ההיבטים ההוריים, קרי, הסדרת המשמורת על הילדים, חלוקת סדרי השהייה, הסדרת התנאים להוצאה לחו"ל, קביעת מקום מגורי הילדים ועוד, ולבסוף אנו פועלים גם להסדרת ההסדרים המשפטיים הכרוכים בפרידה, קרי, סידור הגט, כתובה ומזונות האשה. בסיום חתימת בני הזוג על הסכם הגירושין, אנו מלווים אותם בתהליך אישור ההסכם ותהליך סידור הגט בפני בית הדין הרבני.

bottom of page